OГЛАС: Koнкурс за попуну радног мјеста – умјетнички директор ЈУ Градско позориште „Семберија“ Бијељина

ЈУ Градско позориште ,,Семберија“ Бијељина

Датум: 13.09.2022. год.

На основу члана 24, став 4. Закона о позоришној дјелатности („Службени гласник РС“ бр. 92/16), члана 10. Статута ЈУ Градско позориште „Семберија“ Бијељина и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Градско позориште „Семберија“ Бијељина од 15.12.2020. године, директор Позориша р а с п и с у ј е

О Г Л А С

за попуну упражњеног радног мјеста у ЈУ Градско позориште „Семберија“ Бијељина

I УПРАЖЊЕНО РАДНО МЈЕСТО:

1. Умјетнички директор ………. 1 извршилац, са непуним радним временом – на 3 сата.

Радни однос за ово радно мјесто се заснива на период од двије године.

II ОПШТИ УСЛОВИ:

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Позоришту,

5. да се против њих не води кривични поступак.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За радно мјесто под редним бројем 1:

– ВСС ВИИ степен 240 ЕТЦ бодова, завршен факултет друштвених наука / академија умјетности – смјер глума, режија, драматургија.

– Посједовање стручних, радних и организационих способности, остварене и наградама и признањима доказане резултате стваралачког рада у позоришној струци, теорији и пракси, елементарно познавање рада на рачунару, те познавање једног страног језика.

– 5 године радног искуства у траженом степену и врсти образовања.

Послови и задаци које ће извршилац обављати дефинисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Градско позориште „Семберија“ Бијељина.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија),

– извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

– овјерена фотокопија личне карте,

– увјерење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак не старији од 6 мјесеци (оригинал),

– увјерење да није осуђиван не старији од 6 мјесеци (оригинал),

– овјерену фотокопију дипломе о школској спреми,

– награде и признања за рад у позоришној дјелатности,

– увјерење о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

Поступак одабира кандидата врши комисија коју именује директор Позоришта.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор, Комисија за избор кандидата по огласу ће обавити разговор – интервју. О времену спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 7 (седам) дана од дана објављивања огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

О резултатима огласа сви кандидати биће писмено обавјештени, а документа приложена уз пријаву на оглас неће бити враћена кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу:

ЈУ Градско позориште „Семберија“, Патријарха Павла 1, 76 000 Бијељина, Република Српска – БиХ, контакт телефон: 065/011-211

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА: Оглас ће бити објављен на огласној табли и веб страници Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Бијељина – БИРО Бијељина.

Резервишите карту:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Број карата